प्राइम लाइफको पहिलो त्रैमासको नाफा २१ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी २१.३९ रुपियाँ

काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २०.४७ प्रतिशतले खुद नाफा बढाएको छ । कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार यस अवधिमा कम्पनीले १२ करोड ७ लाख ७४ हनार रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा दुई करोड ५ लाख १९ हजार रुपैयाँले बढी हो ।

कम्पनीको यस अवधिको प्रतिसेयर आम्दानी अघिल्लो वर्षको १९ रुपैयाँ ९७ पैसाबाट बढेर २१ रुपैयाँ ३९ पैसा पुगेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको कुल बिमाशुल्क एक अर्ब १० अर्ब ७ करोड ७४ लाख ८० हजार नाघेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४०.७२ प्रतिशतले बढी हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पहिलो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको बिमाशुल्क ७६ करोड ५६ लाख रहेकोमा त्यसयता ३१ करोड १७ लाख ९६ हजार रुपैयाँले बढेको हो । गत असोजसम्ममा कम्पनीको जीवन बिमा कोष १२ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा प्राइम लाइफको जीवन बिमा कोष ९ अर्ब ५१ करोड ७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबर थियो । जीवन बिमा कोषमा भएको बृद्धि ३०.११ प्रतिशत तथा रकमका हिसाबले २ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख २१ हजार रुपैयाँले बढी हो । 

कम्पनीको कुल लगानी २४.४१ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब १२ करोड ४४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा प्राइम लाइफको कुल लगानी ११ अर्ब ३५ करोड २७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ थियो । कम्पनीको खुद सम्पत्ति ४.२१ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ३० करोड ६१ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो ३ अर्ब १७ करोड २५ लाख ५१ हजार बराबर थियो । 

उत्साहजनक प्रगति हासिल गरिरहेको यो कम्पनीले आफ्नो कारोबारको पुनर्बीमा विश्वप्रशिद्ध रिइन्स्योरेन्स कम्पनी ह्यानोभर रीसँग गराएको छ । 

तथ्यांकमा कम्पनीको वित्तीय झलकः

ljj/0f

cf=j= @)&^.)&& sf] klxnf] q}dfl;s -?= xhf/df_

cf=j= @)&&.)&* sf] klxnf] q}dfl;s

-?= xhf/df_

a[l4 /sd

-?= xhf/df_

a[l4 k|ltztdf

s'n jLdfz'Ns

&^%,^*$

!,)&&,$*)

#!!,&(^

$)=&@

hLjg jLdf sf]if

(,%!),&*%

[email protected],#&$,@)^

@,*^#,[email protected]!

#)=!!

s'n nufgL /sd

!!,#%@,&#*

!$,[email protected]$,$(@

@,&&!,&%$

@$=$!

v'b ;DktL

#,!&@,%%!

#,#)^,!$)

!##,%*(

[email protected]!

v'b gfkmf

!)),@@%

[email protected]),&&$

@),%!(

@)=$&

k|lt ;]o/ cfDbfgL

!(=(&

@!=#(